Polityka prywatności

Zgodnie ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016r.

Informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest AUTO CENTRUM SERWISOWE Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 199/205, 90-133 Łódź NIP: 728-25-93-522 REGON: 100094759 wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000788662

2. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu realizacji umów głównych zawartych z administratorem danych zgodnie z jego działalnością.

3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.

4. zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy z Administratorem Danych.

5. każdemu przysługuje prawo do:
• dostępu do jego danych,
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• przenoszenia danych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.

6. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;

7. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;

9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

10. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt: recepcja@acserwisowe.pl lub pod nr telefon: (42)686 84 82.