Promocje w ACS Łódź dla członków klubu ACS

Dołącz do naszego Klubu.

Jeśli regularnie korzystasz z naszych usług, dołącz do naszego Klubu. Jako Klubowicz otrzymujesz możliwość uzyskania rabatu na zakup części oraz na usługi w naszym serwisie. Czy to nie wspaniałe?

Jedyne co należy zrobić to zgłosić się do punktu obsługi klienta w ACS i wypełnić odpowiedni formularz. To proste!

W zależności od kwot związanych z usługami jakie wykonujemy dla Ciebie, możesz odebrać Kartę Stałego Klienta, Kartę Gold oraz Kartę VIP.

Im częściej korzystasz z naszych usług tym większe zniżki czekają na Ciebie. Poniżej możesz zapoznać się z dostępnymi kartami klubowymi oraz warunkami przystąpienia.

Karta Stałego Klienta


  • Zostań stałym klientem
  • Zrób zakupy/wykonaj naprawę za co najmniej 1000 zł
  • Korzystaj z rabatu 5%!

Karta Gold


  • Zostań z nami na dłużej!
  • Zrób zakupy/wykonaj naprawy za 5000 zł brutto
  • Odbierz rabat 10%

Karta VIP


  • Doskonała oferta dla flot firmowych
  • Zrób zakupy/wykonaj naprawy za 10 000 zł brutto
  • Odbierz 15% rabatu na zakupy!
  • Obierz 25% rabatu na usługi!

Regulamin Klubu ACS

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego ACS, obejmującego trzy programy cząstkowe: „ACS”, „ACS GOLD” oraz „ACS V.I.P.”, zwanego dalej „Programem”.
1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą ACS Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 199/205, 90-123 Łódź, zwana dalej „Organizatorem”.
1.3 Program skierowany jest do klientów (dalej: „Uczestnicy”), dokonujących zakupów towarów i usług w Auto Centrum Serwisowe.
1.4 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5 Celem Programu jest nagradzanie Uczestników w formie rabatów. Po wydaniu przez Uczestnika określonej niniejszym Regulaminem kwoty na zakup towarów i usług w Auto Centrum Serwisowe Uczestnik otrzymuje odpowiednio Kartę ACS Czerwoną, Kartę ACS Gold lub Kartę ACS V.I.P. (dalej zw. łącznie jako „Karta”), która uprawnia do otrzymania rabatu na zakup towarów i usług w Auto Centrum Serwisowe w wysokość określonej odpowiednio dla każdego rodzaju Karty.
1.6 Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień p. 6.3.

2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

2.1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie otrzymuje Kartę ACS Czerwoną. Karta ACS Czerwona wydawana jest bezpłatnie do dyspozycji każdej osoby, o której mowa w punkcie 1.4, na jej żądanie po dokonaniu przez Uczestnika zakupu towarów i usług w Auto Centrum Serwisowe na kwotę powyżej 1.000 złotych brutto i upoważnia do otrzymania 5% rabatu na zakup towarów oraz 5% na zakup usług w Auto Centrum Serwisowe.
2.2. Karta ACS Czerwona uzyskuje ważność poprzez jej aktywację. Aktywacja Karty ACS Czerwona następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Przystąpienia do Programu, zwanego dalej „Formularzem Zgłoszeniowym”, bezpośrednio w Auto Centrum Serwisowe.
2.3. Karta ACS Gold wydawana jest Uczestnikowi przez Organizatora po dokonaniu przez niego w okresie poczynając od dnia otrzymania przez Uczestnika Karty ACS zakupu towarów i usług w Auto Centrum Serwisowe na kwotę powyżej 5.000 złotych brutto i upoważnia do otrzymania 10% rabatu na każdy kolejny zakup towarów oraz 10 % na zakup usług w Auto Centrum Serwisowe.
2.4. Karta ACS V.I.P wydawana jest Uczestnikowi przez Organizatora po dokonaniu przez niego w okresie poczynając od dnia otrzymania przez Uczestnika Karty ACS Gold zakupu towarów i usług w Auto Centrum Serwisowe na kwotę powyżej 30.000 złotych brutto i upoważnia do otrzymania 15% rabatu na każdy kolejny zakup towarów i 25 % na zakup usług w Auto Centrum Serwisowe.
2.5. Formularz Zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, podanie kilku różnych danych adresowych i kontaktowych, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
2.6. Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem do brania udziału w promocjach przeznaczonych dla Uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.

3. KARTA UCZESTNIKA

3.1. Uczestnik, przystępując do Programu, po spełnieniu określonych w Regulaminie warunków, otrzymuje do używania Kartę ACS Czerwoną, która może zostać zastąpiona Kartą ACS Gold, a następnie Kartą ACS V.I.P, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Karta przypisana jest do Konta Uczestnika i jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie, wyłącznie w Auto Centrum Serwisowe.
3.2. Karta pozostaje własnością Organizatora.
3.3. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez Uczestnika innym osobom. Karta ACS Czerwona, Karta ACS Gold oraz Karta ACS V.I.P jest kartą imienną.
3.4. Jeden Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto i jedną Kartę. W przypadku posiadania kilku Kont przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania danych Uczestnika tylko na jednym Koncie i skumulowania na nim wszystkich uzyskanych przez Uczestnika rabatów oraz anulowania pozostałych Kart do niego należących.
3.5. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych bądź osobiście zaktualizować je w swoim Koncie. W przypadku braku takiego zawiadomienia, bądź aktualizacji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.
3.6. Rabaty uzyskane przez Uczestnika w ramach Programu: nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani inaczej zbywane przez Uczestnika na rzecz innych osób, w tym pomiędzy Kartami wydanymi przez Organizatora, nie mogą być wymieniane na gotówkę ani być przedmiotem innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
3.7. Z przyczyn technicznych, jedna Karta nie może posiadać więcej niż jednego adresu emailowego, jednego numeru telefonu i jednego adresu kontaktowego. W przypadku występowania duplikatów powyższych danych, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia powtarzających się danych, przy zachowaniu prawa Uczestnika do aktualizacji swoich danych, zgodnie z postanowieniami punktu 7.2 Regulaminu.
3.8. Ten sam adres emailowy może być użyty tylko do jednej Karty. W przypadku występowania tego samego adresu emailowego przypisanego do kilku Kart, Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania tego adresu tylko dla jednej karty.
3.9. Karta nie jest w żadnym razie kartą płatniczą.
3.10. Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o kradzieży lub utracie Karty. W przypadku niezawiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
3.11. W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o duplikat Karty.
3.12. Organizator może dezaktywować lub zawiesić Kartę w przypadku korzystania z Programu niezgodnie z Regulaminem.

4. UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU

4.1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Uczestnik nie przestrzega Regulaminu lub Uczestnik dostarczył nieprawdziwe dane lub podał się za inną osobę wobec Organizatora lub Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.
4.2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu, jeśli nadużywa on przywilejów związanych z uczestnictwem w programie.
4.3. Organizator wyklucza Uczestnika, jeżeli na jego Konto nie były dopisane zakupy towarów lub usług przez okres co najmniej 18 miesięcy.
4.4. Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.
4.5. W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator jest uprawniony do unieważnienia wszystkich rabatów zgromadzonych na Koncie Uczestnika i do zamknięcia Konta Uczestnika. Wykluczenie Uczestnika z Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.
4.6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. Z chwilą doręczenia Organizatorowi takiego oświadczenia, rabaty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

5. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji w Auto Centrum Serwisowe i na stronie internetowej www.acserwisowe.pl Dodatkowo, w przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Organizator prześle Uczestnikowi odpowiednią informację drogą listowną, poprzez pocztę emailową lub sms. Organizator zastrzega sobie prawo do niekontaktowania się z nieaktywnymi Uczestnikami, którzy nie używali Karty przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy.
5.2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie uprawniony do realizacji uzyskanych korzyści w ciągu 30 dni od daty komunikatu Organizatora o zakończeniu lub zawieszeniu Programu, o którym mowa w p. 5.1. Niewykorzystane w tym terminie Rabaty zostaną anulowane.
5.3. Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie.

6. ZMIANY REGULAMINU PROGRAMU

6.1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu z ważnych powodów w każdym momencie w czasie trwania Programu.
6.2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu w Auto Centrum Serwisowe i na stronie internetowej www.acserwisowe.pl.
6.3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.acserwisowe.pl.
6.4. Zmiana regulaminu będzie uznana za zaakceptowaną przez Uczestnika po udostępnieniu ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu i użyciu Karty po wejściu zmiany w życie.
6.5. Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem. Zgoda zostaje udzielona poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego bądź poprzez wypełnienie go i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej Organizatora. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Polityce Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych obowiązującej u Organizatora.
7.2. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych.
7.3. Uczestnik może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Organizatora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili przystąpienia do Programu lub w trakcie trwania Programu.

8. AKCEPTACJA I REALIZACJA REGULAMINU

8.1. Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym.
8.2. Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestnik, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mógł skorzystać ze zgromadzonych rabatów.